Afspraken uit pensioenaftoppingsakkoord uitgewerkt in nieuwe AMS

09/11/2017

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) hebben de afspraken over het pensioenaftoppingsakkoord nader uitgewerkt in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). In plaats van de teruggave via het Budget Organisatorische Eenheid (BOE) te laten plaatsvinden, wordt deze individueel toegerekend, door de salarissen per 1 januari 2017 structureel te verhogen.

Aanleiding

In november 2016 kwamen de NVZ, FMS en LAD een pensioenaftoppingsakkoord overeen. Daarin werd afgesproken dat werknemers met een bruto jaarsalaris boven de pensioenaftoppingsgrens 70% van het vrijgevallen deel van de werkgeverspremie zouden terugkrijgen via het BOE. Sinds begin dit jaar zijn de drie organisaties met elkaar in gesprek over de uitwerking van deze afspraak in de AMS. Gezien de complexiteit van het vraagstuk hebben partijen nu afgesproken dat de teruggave niet via het BOE, maar via een structurele ophoging van de salarissen plaatsvindt.

De raden van bestuur en de medisch specialisten (VMSD's) kunnen met behulp van het BOE aanvullend afspraken maken, bijvoorbeeld over efficiency, zorgvernieuwing of patiëntgerichtheid. Het BOE krijgt hiermee in een nieuwe afgeslankte vorm gestalte.

Variflex

Ook over de 55-plusregeling (Variflex) zijn nadere afspraken gemaakt, zodat de Variflex op 1 januari 2018 definitief komt te vervallen. Conform de afspraken uit de AMS (2014) zal de materiële waarde van de Variflex worden toegevoegd aan het instellings-BOE. Het budget voor de toekomst is hiermee vastgesteld.

Alle medisch specialisten die voor 1 juli 2014 aanspraak konden maken op de Variflexregeling behouden hun rechten. De partijen bij de AMS hadden in een eerder stadium al afgesproken dat de Variflexrechten per 1 januari 2018 vervallen voor artsen die na 1 juli 2014 vijfenvijftig jaar zijn geworden.

Partijen hebben ook afspraken gemaakt over de doorvertaling van afspraken uit de Cao Ziekenhuizen naar de AMS. De salarissen en salarisbedragen worden per 1 juli 2017 structureel verhoogd met 1,75% en per 1 juli 2018 nog eens met 2%. Daarnaast krijgen medisch specialisten in september 2017 en in september 2018 een eenmalige uitkering van 200 euro (deeltijd naar rato), en in februari 2019 een eenmalige uitkering van 125 euro (deeltijd naar rato).

Goede afspraken gerealiseerd

De AMS-partijen stellen gezamenlijk vast dat met deze totale set aan gerealiseerde afspraken een evenwichtig akkoord is bereikt waarmee de lange discussie over het pensioenaftoppingsakkoord kan worden afgerond. Met de nieuwe AMS ligt er een goede basis om invulling te geven aan gelijkgerichtheid van belangen van medisch specialisten en raden van bestuur bij de uitdagingen waar de medisch-specialistische zorg de komende jaren voor staat.

De AMS-partijen zullen hun achterban binnenkort informeren en raadplegen over het bereikte resultaat ter voorbereiding op bestuurlijke accordering. Streven is dat de nieuwe AMS op 1 januari 2018 kan ingaan.

Bron: De Medisch Specialist