CVA Ketenindicatoren

17/12/2019

Welk meetinstrument heeft de voorkeur om het functioneren 3 maanden na CVA te evalueren?

Met financiële steun van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) is afgelopen jaar het adviesrapport 'Doorontwikkeling ketenindicator ervaren beperkingen 3 maanden na CVA' verschenen. In dit onderzoek zijn verschillende vragenlijsten die het functioneren na CVA in kaart brengen vergeleken bij 360 patienten 3 maanden na CVA.1

De hypothese was dat zelfrapportage instrumenten (PROMs) zoals de EQ-5D, PROMIS-10 en de restrictie schaal van de USER-Participatie waardevolle aanvullende informatie zouden bieden bovenop de modified Rankin Scale (mRS, waarbij een clinicus de mate van beperkingen scoort op basis van een ordinale 6-puntsschaal) die nu standaard wordt afgenomen.

Ondanks dat de mRS een geschikt meetinstrument bleek om op groepsniveau globaal het functioneren van CVA patiënten na 3 maanden te evalueren, toont dit onderzoek de meerwaarde van het toevoegen van een patient-gerapporteerd meetinstrument. Hierbij zijn de EQ-5D, PROMIS-10 en de restrictie schaal van de USER-Participatie allen goede aanvullingen op de mRS, waarbij op basis van het onderliggende doel een keuze gemaakt kan worden voor één van deze instrumenten. Indien met name geinteresseerd in de invloed van CVA-gerelateerde gevolgen op het huidig functioneren, ligt de keuze voor de USER-Participatie of EQ-5D voor de hand. Omdat de restrictie schaal van de USER-Participatie naar beperkingen in dagelijkse activiteiten vraagt ten gevolge van het CVA, zal dit meetinstrument goede handvatten bieden voor bijvoorbeeld een behandelplan of het opstellen van revalidatiedoelen na CVA. Voordelen van de EQ-5D zijn de korte afnameduur en het goede onderscheidend vermogen tussen patiënten die wel en geen veranderingen sinds het CVA bemerken. Bij een gezondheidsscreening waarbij men met name geinteresseerd is in de algehele gezondheid van de patiënt (en minder in CVA-gerelateerde problematiek), lijkt de PROMIS-10 de beste keuze.

Concluderend verdient het de aanbeveling om het functioneren na CVA uitgebreider in kaart te brengen middels de EQ-5D, USER-Participatie of PROMIS-10, om zo beter aan te kunnen sluiten bij de behoefte van de individuele patiënt. Om een keuze te maken tussen deze meetinstrumenten is het voor zorgverleners en zorginstellingen van belang te bedenken of men geïnteresseerd is in de invloed van CVA-gerelateerde problematiek op het functioneren van de patiënt of in de algehele gezondheid van de patiënt. Voor meer informatie kunt u het adviesrapport hier inzien.

  1. J.A. de Graaf et al. Verslag 'Doorontwikkeling ketenindicator ervaren beperkingen 3 maanden na CVA', Mei 2019. (https://www.kennisnetwerkcva.nl/wp-content/uploads/2019/05/Verslag-CVA-ketenindicatoren-SKMS-mei-2019-1.pdf)