Goed akkoord voor compensatie pensioenaftopping umc’s

22/10/2015

CMHF en het Ambtenarencentrum (centrales van overheidspersoneel) hebben ingestemd met het eindbod van de NFU voor het compenseren van de pensioenaftopping voor werknemers in umc’s. Daarmee is het akkoord definitief, en daar zijn de LAD en Federatie Medisch Specialisten blij mee. “Werknemers die door de pensioenaftopping worden geraakt, krijgen het geld terug waar ze recht op hebben, zonder dat dit ten koste gaat van andere werknemers; precies wat we wilden. Bovendien schept het akkoord een precedent voor de toekomst.”

Afgelopen zomer gaf de NFU al aan bereid te zijn over te gaan tot volledige compensatie van de pensioenaftopping. Sindsdien is intensief gesproken over de vraag hoe die compensatie vorm en inhoud moest krijgen. Eind vorige week deed de NFU een eindbod, dat erop neerkomt dat werknemers met een jaarsalaris van meer dan 100.000 euro een tegemoetkoming krijgen die eenmalig, duurzaam en structureel in de salarisschalen wordt verwerkt. “Een mooi resultaat”, menen de LAD en Federatie, “omdat de terugbetaling daarmee ook in de toekomst is geborgd.”

CMHF (dat medisch specialisten vertegenwoordigt) en het Ambtenarencentrum (dat alle andere artsen en hoger opgeleide zorgprofessionals vertegenwoordigt) stemden hiermee in. Met deze afspraak wordt geregeld dat de werkgeversbijdrage in de pensioenpremie structureel terechtkomt waar het hoort, namelijk bij de werknemers die het betreft. Dit gaat niet ten koste van de algemene loonruimte en komt daarmee niet ten laste van andere werknemers.

Belangrijk precedent
Met de NFU is afgesproken dat als de aftoppingsgrens in de toekomst verder wordt verlaagd, ze een open en reëel overleg zal voeren over de gevolgen. “Een heel belangrijke afspraak, waar we op hebben aangestuurd, omdat met de huidige afspraak een precedent is geschapen  voor de toekomst voor alle medewerkers die door een pensioenaftopping worden geraakt”, aldus de LAD en Federatie. “Wij zijn dan ook blij dat er na intensief onderhandelen een akkoord ligt dat tegemoetkomt aan onze onderhandelingseisen. Pensioen is uitgesteld loon, waar werkgevers en werknemers samen aan bijdragen, en dus is het niet meer dan logisch dat werkgevers het werkgeversdeel van de pensioenpremie teruggeven. En dat is precies wat er nu gaat gebeuren. De NFU geeft daarmee blijk van goed werkgeverschap.”

NVZ
Voor de werknemers in de algemene ziekenhuizen is compensatie nog niet geregeld. Het aanbod van de NVZ vinden de Federatie en de LAD veel te laag. Via een handtekeningenactie willen ze het voorstel om 100% te compenseren, kracht bijzetten.

Bron: demedischspecialist.nl