Handreiking Substitutie van zorg

29/06/2017

Substitutie van zorg van de tweede lijn (medisch specialist) naar de eerste lijn (huisartsenpraktijk) is een beweging binnen de gezondheidszorg om te komen tot basiszorg dicht bij huis en gespecialiseerdere zorg verder weg. Deze beweging is essentieel om de veranderende zorgvraag te beantwoorden en doelmatiger zorg te kunnen leveren.

Substitutie speelt een belangrijke functie binnen de gezondheidszorg en de Federatie Medisch Specialisten heeft zich dan ook verbonden aan het bevorderen en ondersteunen van substitutie van medisch specialistische zorg naar de eerste lijn. Door de Raad Kwaliteit en de Raad Beroepsbelangen van de Federatie is de Werkgroep Substitutie ingesteld met vertegenwoordiging vanuit wetenschappelijke verenigingen. Door de Werkgroep is een Handreiking Substitutie van zorg opgesteld.

In de Handreiking Substitutie van zorg van de Federatie Medisch Specialisten en de LHV ligt de focus op het tot stand brengen van duurzame lokale samenwerking, via bij voorkeur door huisartsen en medisch specialisten zelf geïnitieerde zorginhoudelijke initiatieven, met het doel de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen. Zorg dichtbij waar dat kan en verder weg als dat nodig is.

De uitgangspunten en praktische handvatten in deze Handreiking Substitutie zijn gericht op het tot stand brengen van duurzame lokale samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en medisch specialisten om bepaalde vormen van zorg of zorgprocessen zo optimaal mogelijk vorm te geven en daarmee patiënten zoveel mogelijk in de eerste lijn te kunnen behandelen en begeleiden.
Daar waar in het document gesproken wordt over “ziekenhuis” wordt ook een ZBC of revalidatiekliniek bedoeld. De uitdagingen die ongetwijfeld ook liggen in substitutie van eerstelijnszorg naar wijk- of buurtzorg en het integreren van eerstelijnszorg naar een ‘Integrale eerstelijnszorg’, vallen buiten het bestek van deze handreiking.

Klik hier voor de handleiding.