Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde verschenen

10/11/2017

Tijdens de algemene ledenvergadering van de VRA op 9 november 2017 ontving prof dr. Hans Rietman, voorzitter van de VRA, het eerste exemplaar van de Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde uit handen van prof. dr. Coen van Bennekom, voorzitter van de wetenschapscommissie.

Deze eerste Kennisagenda betekent het begin van een continu zorgevaluatieproces binnen de kwaliteitscyclus van de revalidatiegeneeskunde.

Waarom deze Kennisagenda?
In de revalidatiegeneeskunde wordt voortdurend gestreefd naar het optimaal benutten van de beschikbare behandelmogelijkheden, zodat kwalitatief hoogstaande, evidence-based zorg aan patiënten kan worden geboden. Zoals in elke discipline ontbreekt soms goede wetenschappelijke onderbouwing voor de zorg die beschikbaar is: er zijn kennishiaten.

Om voor de revalidatiegeneeskunde in kaart te brengen waar in de zorg de belangrijkste kennishiaten liggen is de VRA in 2016 begonnen met de ontwikkeling van de Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde. Hiermee kan worden ingezet op het versterken van de wetenschappelijke basis van de zorg, waardoor betere en meer efficiënte zorg kan worden verleend. Dit leidt tot gezondheidswinst voor de patiënt, doelmatigheidswinst en veiliger zorg.

Werkwijze
Allereerst is een inventarisatie gemaakt van alle mogelijke kennishiaten in het vakgebied. Hiervoor is een analyse gemaakt van de voor revalidatie relevante richtlijnen. Daarnaast zijn de leden van de VRA, de relevante patiëntenverenigingen en overige belanghebbende partijen geraadpleegd. Vervolgens werden deze partijen uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin tot een prioritering per deelgebied werd gekomen. Op basis hiervan heeft de werkgroep een top 10 samengesteld van onderwerpen met de meeste prioriteit. Onderwerpen waarvan ten tijde van de samenstelling van de top 10 bekend was dat er al (grootschalig) onderzoek gaande was werden uitgesloten van de top 10.

Vervolg
De VRA beoogt bij het vormgeven van de invulling van de Kennisagenda bestuurlijk ondersteuning te bieden en samenwerking te zoeken met het bestaande netwerk van hoogleraren revalidatiegeneeskunde, het Hooglerarenconvent. Voor de geprioriteerde onderzoeken wordt financiering gezocht binnen de reguliere subsidiemogelijkheden via ZonMw en andere financieringsbronnen. Uiteindelijk is het doel om - in samenwerking met bijvoorbeeld de zorgverzekeraars - de potentiële besparingen die voortvloeien uit zorgevaluatieonderzoek gedeeltelijk te herinvesteren in nieuw onderzoek.

De bijlagen, waarnaar in de Kennisagenda wordt verwezen, staan elders op onze website (pagina is nog in ontwikkeling).