Nieuw vierjarig hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg

30/04/2018

Het onderhandelingsresultaat voor het nieuwe hoofdlijnenakkoord 2018 is op 26 april door Minister Bruins voor Medische Zorg bekend gemaakt. De inzet van het akkoord is om de kwaliteit en doelmatigheid in de medisch-specialistische zorg verder te bevorderen en de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op lange termijn te borgen. Met het akkoord wordt de groei van de uitgaven aan medisch-specialistische zorg afgeremd naar uiteindelijk 0% in 2022.

Marcel Daniëls van de Federatie Medisch (FMS): “Het kabinet heeft het besluit genomen dat de kosten van de medisch-specialistische zorg bijna niet mogen groeien. Daar kunnen we van alles van vinden, maar de reden dat we aan tafel zitten voor het hoofdlijnenakkoord is dat we vanuit onze professie bewaken dat de kwaliteit van de medisch-specialistische zorg voor de patiënt wordt geborgd.” Het akkoord is het resultaat van de onderhandelingen tussen het ministerie van VWS en de FMS, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Zelfstandige Klinieken Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Patiëntenfederatie Nederland en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN),

Borging kwaliteit

Hoewel de zorgvraag alleen maar toeneemt staat in het akkoord dat in 2022 de kosten niet zullen groeien. De totale uitgaven van de medisch-specialistische zorg nemen in 2019 met maximaal 0,8% toe. Deze groei neemt jaarlijks af tot uiteindelijk 0% in 2022. Dit is exclusief loon- en prijsindexatie. Om de transformatie in de zorg te ondersteunen is daarnaast tijdelijk in totaal € 425 miljoen beschikbaar van 2019 tot en met 2022. Marcel Daniëls: “We tekenen voor dit akkoord omdat we deze noodzakelijke transitie willen vormgeven vanuit het streven naar kwaliteit van zorg voor de patiënt. Wij weten vanuit de spreekkamer wat daarvoor nodig is. We realiseren ons dat we allemaal voor een enorme opgave staan. Dit zal niet van vandaag op morgen geregeld zijn. Maar die inbreng willen we leveren om voor Nederland te waarborgen wat nodig is: ook op de lange termijn goede zorg tegen aanvaardbare kosten.”

Mogelijkheden

Hoe zwaar de opgaaf ook wordt, de medisch specialisten zien ook de mogelijkheden. Daniëls: “We hebben afspraken gemaakt over het behoud van de SKMS-gelden en over vermindering van de administratieve lasten. Ook komt er meer aandacht voor gezond en veilig werken en vermindering van de werkdruk. Daarnaast wordt er meer ingezet op e-health. We zijn tevreden met de afspraak de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ verder voort te zetten.
De Federatie Medisch Specialisten heeft in haar visiedocument de ambitie uitgesproken om in 2025 de beste, meest doelmatige en efficiënte zorg ter wereld te leveren. De belangrijkste pijlers uit deze visie zijn terug te vinden in het nieuwe hoofdlijnenakkoord. Zorg op de juiste plek vraagt om een focus op netwerkgeneeskunde. Daniëls: “Met netwerkgeneeskunde wordt de zorg dichtbij en rondom de patiënt georganiseerd. De kennis en kunde van de medisch specialist kan in dat netwerk ook buiten het ziekenhuis geleverd worden.” Om de benodigde focus te richten op de transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek zal gedurende de kabinetsperiode Rutte III de vrije keuze voor medisch specialisten om te werken in dienstverband of als vrij beroepsbeoefenaar gehandhaafd blijven en zullen medisch specialisten en gelijkgestelde beroepsbeoefenaren buiten de WNT blijven.

De Federatie Medisch Specialisten zal het akkoord met een positief advies aan haar leden voorleggen.

(Bron: www.demedischspecialist.nl)