Nieuwe AMS van kracht per 1-1-2016

14/01/2016

Per 1 januari 2016 is de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband (AMS) van kracht. De Federatie Medisch Specialisten en de LAD roepen medisch specialisten in dienstverband op te werken met de nieuwe AMS, maar wat betekent dat precies?

De AMS geldt voor de ruim 3.000 medisch specialisten in dienstverband van algemene ziekenhuizen. Samen met de werkgevers hebben de Federatie en de LAD afspraken gemaakt over onder andere veilig en gezond werken en het vergroten van de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van medisch specialisten in dienstverband. De Federatie Medisch Specialisten en de LAD roepen medisch specialisten in dienstverband op te werken met de nieuwe AMS, maar wat betekent dat precies? Welke kaders gelden en hoe kunt u daar invulling aan geven? Hieronder vindt u de belangrijkste veranderingen op een rij.

Organiseren
De vernieuwde AMS biedt concrete kaders en handvatten waarmee medisch specialisten zich beter kunnen organiseren in relatie tot de raad van bestuur, de medische staf en Medisch Specialistische Bedrijven (MSB’s). Dit is nodig om de verantwoordelijkheidsverdeling en betrokkenheid verder te verbeteren. Dat komt immers de kwaliteit van de medisch specialistische zorg ten goede. Veel medisch specialisten in dienstverband hebben niet gewacht tot de nieuwe AMS van kracht ging, en al een Vereniging Medisch Specialist in Dienstverband (VMSD) opgericht. Met een VMSD hebben zij een duidelijkere rol aan de overlegtafel met bijvoorbeeld de raad van bestuur. Zo kunnen zij beter invloed uitoefenen op beslissingen van de raad van bestuur die gevolgen hebben voor de positie van de medisch specialist en voor de medisch specialistische zorg. In de brochure VMSD van de LAD en de Federatie staat hoe een VMSD kan worden op- en ingericht.

Gezond en veilig werken
Met de werkgevers zijn ook duidelijke afspraken gemaakt over gezond en veilig werken. Met het leveren van een goede kwaliteit van zorg, rekening houdend met de toekomstige zorgvraag en kostenbeheersing, ligt de nadruk vaak op efficiencyverbetering. Dit mag niet ten koste gaan van gezondheid en veilig werken. Daarom is in de nieuwe AMS de werkweek van 45 uur per week herbevestigd, exclusief de diensten. Inclusief diensten mag de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld maximaal 52 uur zijn. Slechts incidenteel mag de arbeidsduur, inclusief diensten, uitlopen tot maximaal 55 uur. Er is in de nieuwe AMS afgesproken dat alle werkzaamheden moeten plaatsvinden binnen deze uren. Partijen betrokken bij de AMS vinden dit zo’n belangrijk uitgangspunt dat de afschaffing van de Variflexregeling per 1 januari 2017 niet plaatsvindt als dit punt niet is ingevuld.

Roosteren
De Federatie en de LAD roepen medisch specialisten in dienstverband er voor te zorgen dat zij zich aan deze uren kunnen houden. Bij het maken van de jaarlijkse afspraken over het zorgaanbod en productie wordt veilig en gezond werken en de daarmee samenhangende arbeidsduur als uitgangspunt genomen. Het bestuur en organisatorische eenheid (vakgroep) maken hierbij afspraken over de inzet van de beschikbare formatie. De organisatorische eenheid zorgt voor het opstellen van de roosters. Dat gebeurt door rekening te houden met ruimte voor hersteltijd, balans tussen dienstenfrequentie en dienstenzwaarte, balans tussen werktijd, diensten en vrije tijd, en de principes van gezond roosteren. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor het roosteren in het ziekenhuis. Elke drie maanden, en zoveel eerder als daar reden voor is, evalueren de raad van bestuur en organisatorische eenheid de gemaakte afspraken. Als er knelpunten voorkomen, worden gemaakte afspraken aangepast zodat de structurele overschrijding van de arbeidsduur wordt teruggebracht. Dit komt de eigen gezondheid, veiligheid van de medisch specialisten en die van hun patiënten ten goede.

Cao ziekenhuizen
De AMS is een volwaardig arbeidsvoorwaardelijke regeling die deel uitmaakt van de Cao Ziekenhuizen. Sinds 2011 hebben de Federatie (toen nog OMS) en de LAD met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) onderhandeld over nieuwe arbeidsvoorwaarden. In 2014 was er een akkoord. Aanvankelijk zouden de nieuwe arbeidsvoorwaarden ingaan op 1 januari 2015, maar dit werd deels uitgesteld omdat de nieuwe Cao ziekenhuizen nog niet rond was.

Meer weten over de AMS? Lees meer op de LAD themapagina of op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

Bron: www.lad.nl