Oplossing pensioenaftopping voor UMC’s

05/08/2015

De LAD en Federatie Medisch Specialisten hebben overeenstemming bereikt met de NFU over de pensioenaftopping. Afgesproken is dat UMC’s het vrijgevallen werkgeversdeel van de pensioenpremie boven 100.000 euro ten goede laten komen aan de medewerkers die het betreft.

De acht UMC-voorzitters, die samen het NFU-bestuur vormen, hebben besloten het werkgeversdeel ten goede te laten komen aan de betreffende medewerkers. De tegemoetkoming wordt eenmalig en duurzaam verwerkt in de salarisschalen 16, 17 en 18. Dit geldt ook voor de salarisschalen van de academisch medisch specialist, hoogleraar/medisch specialist en afdelingshoofd/medisch specialist. De tegemoetkoming vindt met terugwerkende kracht plaats tot 1 januari 2015. De verwerking in de salarisschalen wordt voorgelegd aan de werknemersorganisaties die zijn vertegenwoordigd in het Landelijk Overleg Academische Ziekenhuizen (LOAZ). Bij overeenstemming wordt deze regeling opgenomen in de nieuwe Cao UMC 2015-2017. Over de exacte uitwerking zal na de zomer meer informatie komen.

Medewerkers kunnen met het extra inkomen uit het nettosalaris een regeling treffen om het ouderdomspensioen of nabestaandenpensioen aan te vullen. De nieuwe wet schrijft voor dat een aanvullende regeling alleen vanuit het nettosalaris kan worden geregeld. De NFU kijkt – met een onafhankelijk pensioenadviseur – naar een goede structurele voorziening voor deze aanvullende regeling. Er wordt ook gekeken hoe dit zich verhoudt tot de aanvullende pensioenregeling die het ABP momenteel ontwikkelt. Het is aan medewerkers zelf om te bepalen of ze al dan niet gebruik willen maken van de aan te bieden faciliteit. Na de zomer wordt duidelijk hoe de regeling er uitziet.

Voor het nabestaandenpensioen is voor het jaar 2015 een tijdelijke voorziening getroffen door de NFU en de UMC’s via Loyalis.

Bijgevoegd een mailing hierover die door de Federatie en LAD gezamenlijk verstuurd is naar de medisch specialisten.