Oprichting Pijn Alliantie Nederland

13/01/2015

Onze vereniging heeft van de Dutch Pain Society het bericht ontvangen dat zij een Pijn Alliantie in Nederland willen oprichten. Prof. dr. J. Verbunt is, als bestuurslid van de Dutch Pain Society, nauw betrokken bij de voorbereidingen hiervan. De VRA zal worden uitgenodigd mee te praten in de voorbereidende fase. Hieronder en in bijlagen vindt u het bericht hierover van de Dutch Pain Society.

Chronische pijn is een serieus gezondheidszorg probleem. Ruim 1:5 volwassen Europeanen heeft te kampen met chronisch pijn (Rapport Chronisch Pijn, Regieraad Kwaliteit van Zorg, november 2011). Vroegtijdige herkenning van mensen met pijn door multidisciplinaire bundeling van diverse specialismen kan het aantal patiënten dat evolueert naar chronische pijn beperken, wat betekent dat chronische pijn een vermijdbare ziekte kan zijn.

De Dutch Pain Society is een multidisciplinaire vereniging met individuele leden, bestaande uit professionals, zorgverleners en belanghebbenden op het gebied van pijn. Om het belang van het zorgdomein pijn beter te kunnen borgen, is door de leden en het bestuur van de Dutch Pain Society (DPS) als uitgangspunt genomen om een multidisciplinaire organisatie met een federatieve structuur op te zetten samen met betrokken wetenschappelijke verenigingen, patiëntenorganisaties en belanghebbenden op dit terrein. Wij streven dus naar een Pijn Alliantie Nederland, waarvan alle bij pijn betrokken verenigingen en organisaties lid zijn.

Een dergelijke ingrijpende wijziging vraagt om een professionele aanpak. Het huidige bestuur van de DPS heeft professor Reinout van Schilfgaarde de taakopdracht gegeven om als kwartiermaker dit proces in gang te zetten, uit te werken en uit te voeren. Hij zal dit gaan doen in nauwe samenwerking met diverse bij pijn betrokken partijen, zodat allen zich gezamenlijk hard kunnen gaan maken voor een optimale positionering voor het multidisciplinaire zorgonderwerp pijn. Het is een uitdaging om zo’n omvattende vernieuwing in te gaan met een gedeelde verantwoordelijkheid, het maken van gezamenlijke keuzes en een goede samenwerking van de verschillende projectpartners in de zorg rondom de patiënt met pijn.