Samenwerking tussen Roessingh en Revalidatie Friesland voor kinderen met een dwarslaesie

01/05/2015

Roessingh en Revalidatie Friesland gaan hun expertise en behandelcapaciteit rond de revalidatie van kinderen en jongeren met een dwarslaesie in Noordoost-Nederland uitwisselen. Hiertoe hebben de organisaties onlangs een samenwerkingsovereenkomst getekend en hebben de behandelteams vandaag met elkaar kennisgemaakt.

In het behandelkader en de zorgstandaard dwarslaesie staat vermeld dat iedereen met een recente dwarslaesie eerst in een gespecialiseerd behandelcentrum moet worden opgenomen. Roessingh heeft een gespecialiseerde dwarslaesie afdeling en een kinderafdeling onder één dak. Door de samenwerkingsovereenkomst maken de organisaties het mogelijk om kinderen en jongeren wonend in het noordoosten van Nederland met een recente complete of incomplete dwarslaesie naar Roessingh te verwijzen voor de eerste fase van de klinische revalidatie. Hierdoor wordt een uitstekende kwaliteit van zorg en een optimale samenwerking in de keten voor deze doelgroep bewerkstelligd. Door opname in een gespecialiseerd behandelcentrum, waar een pedagogisch klimaat kinderkliniek en een expertise team dwarslaesie voor handen is, het delen van know how en een gerichte terugplaatsing naar Beetsterzwaag, is er op ieder moment de beste zorg voor handen.

De duur van de revalidatiefase is afhankelijk van het totale beeld. Waar mogelijk wordt de patiënt na zes tot acht weken overgeplaatst naar de kinderafdeling van Revalidatie Friesland voor verdere behandeling. Bij overdracht van patiënten van Roessingh naar Revalidatie Friesland zullen de behandelaspecten per patiënt worden overgedragen. Bij alle cliënten die worden overgedragen naar Revalidatie Friesland, wordt beoogd dat een verpleegkundige en een kinderfysiotherapeut van Revalidatie Friesland naar Roessingh komen voor een “warme” overdracht.

Roessingh heeft reeds samenwerkingsafspraken met Beatrixoord (Haren) en de Vogellanden (Zwolle) in het verlengde van de ketengedachte op het gebied van dwarslaesiezorg. Samenwerking tussen de organisaties zal de bestaande netwerken uit de eigen regio met elkaar verbinden en de dwarslaesiezorg in Noordoost-Nederland kwalitatief op een nog hoger niveau brengen.