SKMS project ‘Ontwikkeling zelfredzaamheidsindicator voor de revalidatie’ gestart

07/04/2015

Onlangs is het SKMS project ‘Ontwikkeling van een zelfredzaamheidsindicator voor de revalidatie’ goedgekeurd en gestart. Revalidatiegeneeskunde richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden en functioneren van mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking. Het doel is een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en eigen regie van de patiënt te bereiken. Momenteel ontbreekt er een instrument om dit inzichtelijk te maken en dat generiek te gebruiken is binnen de revalidatiegeneeskunde.

Met het instrument wordt beoogd de eigen regie en zelfredzaamheid van de patiënt in beeld te brengen, gerichte acties uit te zetten ter verbetering hiervan en te monitoren hoe dit zich ontwikkelt. Daarnaast biedt het instrument de mogelijkheid beter zicht te krijgen op de relatie tussen interventies binnen de revalidatie en de zelfredzaamheid en eigen regie van de patiënt.

Het project start met het inventariseren van bestaande instrumenten op dit gebied en de keuze voor een instrument. Samen met een klankbordgroep wordt bepaald waar het instrument aan moet voldoen om binnen de revalidatie gebruikt te kunnen worden. Het instrument zal in een pilot in drie centra (Heliomare, de Hoogstraat en VUMC) getest worden. N.a.v. de pilotfase worden de gebruikerservaringen en de gegevens geanalyseerd en zal het instrument verder aangescherpt worden. Daarnaast zullen er aanbevelingen voor implementatie en mogelijke opname in een kwaliteitsregistratie gedaan worden.

De werkgroep bestaat uit: prof.dr. C. van Bennekom (voorzitter), prof.dr. V. de Groot en prof.dr. M. Post. Het project wordt procesmatig en methodologisch ondersteund door Vilans. Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met de voorzitter.