Synergietraject - VRA-leden stemmen voor participatie

31/10/2013

Tijdens een goedbezochte ALV hebben de leden van de VRA op 31 oktober ingestemd met het voorstel van het Bestuurlijk Overlegorgaan (BOO) om verder te gaan in het Synergietraject door als VRA te participeren in de op te richten Federatie Medisch Specialisten Nederland (FMSN).

Aan alle specialistenverenigingen is de vraag voorgelegd om mee te doen aan het samenwerkingsverband en te komen tot één federatie; dit najaar zullen de leden van alle wetenschappelijke verenigingen zich hierover uitspreken. De leden van de VRA besloten tijdens de ALV unaniem om verder te gaan in het Synergietraject.

De positie van de medisch specialisten staat onder druk. Externe partijen krijgen steeds meer zeggenschap over de inhoud en de organisatie van de medische zorg in Nederland. Om de belangen van de medisch specialisten goed te behartigen en er voor te zorgen dat de medisch specialist een belangrijkre regierol over de zorg blijft spelen is een krachtig en eensgezind samenwerkingsverband essentieel.
In 2011 hebben de wetenschappelijke verenigingen het initiatief genomen om samen met de Orde van Medisch Specialisten (OMS) te komen tot een nieuwe, krachtige, gemeenschappelijke organisatie van medisch specialisten. Daartoe werd in datzelfde jaar het BOO opgericht, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de wetenschappelijke verenigingen en de OMS.

In het BOO, de besturen van de wetenschappelijke verenigingen en de OMS, is besloten om per 1 januari 2015 een Federatie Medisch Specialisten Nederland op te richten (Synergie); ook de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) doet hierin mee. Het jaar 2014 wordt als overgangsjaar gezien waar voorbereidende stappen worden gezet om per 1 januari 2015 te komen tot een formeel samenwerkingsverband als Federatie Medisch Specialisten Nederland (FMSN).
Door het bundelen van krachten van alle medisch specialisten zal het accent nog meer gaan liggen op verantwoorde medische zorg, vakinhoudelijke kwaliteit en opleiding. En daarnaast is het doel om te zorgen voor een optimale belangenbehartiging van alle medisch specialisten in Nederland.

De Synergie heeft tot nu toe al resultaten geboekt:

  • Er was eenduidige inzet voor het visiedocument 'De Medisch Specialist 2015'.
  • Er is een zorgakkoord gesloten met een duidelijke positie voor de medisch specialist in de komende jaren.
  • Binnen de Raad Kwaliteit, de Raad Opleiding en de Beroepsbelangen is er sprake van intensieve samenwerking.
  • Door gezamenlijk communicatiebeleid is er sprake van een betere informatievoorziening en versterking van het imago van de medisch specialist.


De instemming met het voorstel betekent voor de VRA-leden:

  • In 2014 gaan alle wetenschappelijke verenigingen verdergaand samenwerken op het gebied van kwaliteit, opleiding en communicatie. Hier zal in dezelfde lijn ook beroepsbelangen aan toegevoegd worden.
  • De kosten voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid bedragen in het overgangsjaar per lid van de wetenschappelijke verenigingen € 100 + eenmalig € 25 aan transitiekosten. De VRA zal de kosten in 2014 uit de reserves bekostigen. Het gaat om het samen dragen van de kosten zonder verhoging van het budget. Voor de medisch specialisten die nu lid zijn van de OMS dalen in 2014 de kosten van dit lidmaatschap.