Tijdelijke tariefsverhoging RGS

23/11/2015

Per 1 januari 2016 zullen de tarieven voor (her)registratie en erkenningen van aios, specialisten, profielartsen en opleidingsinstellingen met 15% verhoogd worden.

De KNMG Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) is genoodzaakt om per 1 januari 2016 deze tariefsverhoging in te voeren. Het nieuwe tarief geldt voor alle aanvragen die de RGS op of na deze datum ontvangt. De tariefsverhoging zal voor een periode van vijf jaar gelden.

Aanleiding tijdelijke tariefsverhoging
In het najaar van 2014 ontving de KNMG een btw-naheffing van € 5 miljoen over de diensten van de RGS gedurende de jaren 2008-2013. De KNMG kan zich volstrekt niet vinden in de naheffing en de zienswijze van de Belastingdienst hierop. Hierover zijn intensieve gesprekken gevoerd tussen de KNMG en Belastingdienst en twee bezwaarprocedures doorlopen. Na een negatieve uitkomst van de bezwaarprocedures loopt nu een beroepsprocedure bij de rechtbank. Deze schort de betaling van de belastingaanslag echter niet langer op. Omdat de RGS kostendekkende tarieven hanteert, heeft zij geen grote financiële buffer om deze naheffing op te vangen. Een deel van de som kan de KNMG uit eigen vermogen financieren. Voor het resterende deel moet de KNMG komen tot een haalbare afbetalingsregeling.

Duur van de tijdelijke tariefsverhoging
Onderdeel van deze afbetalingsregeling is een tijdelijke tariefsverhoging van de diensten van de RGS per 1 januari 2016 van 15%. De tariefsverhoging zal voor de duur van vijf jaar gelden. Deze verhoging is onlangs goedgekeurd door de minister van VWS. Over vijf jaar wordt beoordeeld hoe de tarieven er voor de toekomst uit zullen zien.

Aangepaste betalingsregeling voor aios
De KNMG had geld gereserveerd voor verdere verbeteringen in MijnRGS, het online registratiesysteem voor aios en opleiders. Door de naheffing van de Belastingdienst is deze reservering vervallen. Om toch financiële armslag te hebben om deze gewenste verbeteringen in MijnRGS te realiseren is ook een tariefsverhoging voor de opleidingsregistratie noodzakelijk.
De Jonge Specialist (DJS), beroepsvereniging voor aios, heeft de KNMG er in een brief op gewezen dat sommige ziekenhuizen de inschrijfkosten in het opleidingsregister niet vergoeden vanuit de opleidingsgelden. Volgens deze ziekenhuizen moeten aios eerst ingeschreven zijn voordat zij aanspraak kunnen maken op opleidingsgelden. De inschrijfkosten betreffen echter niet alleen de kosten van inschrijving, maar ook en grotendeels de verwerkingskosten van wijzigingen gedurende de hele opleiding (inclusief de kosten van geschillenprocedures). DJS heeft de KNMG verzocht om het mogelijk te maken dat aios zich eerst inschrijven in het opleidingsregister en pas daarna een factuur ontvangen voor de inschrijf- en verwerkingskosten. Met het oog op uitvoerbaarheid en kostenefficiëntie heeft de KNMG besloten om de inschrijf- en verwerkingskosten niet te splitsen in twee facturen, maar wel de mogelijkheid te bieden om deze factuur pas na inschrijving te betalen.  De factuur kan vanaf 1 januari 2016 op twee momenten worden voldaan: bij de aanmelding van de aios in MijnRGS of bij de daadwerkelijke start van de opleiding. Op deze wijze is het voor de aios eenvoudiger de factuur bij hun werkgever te declareren.

Informatie
Op de website www.knmg.artsennet.nl/rgs/tarieven vindt u meer informatie over de tariefsverhoging en de betalingsregeling voor aios.
Voor eventuele vragen over dit onderwerp kunt u gebruik maken van het vragenformulier op deze website of bellen met de helpdesk 030-282 39 69, bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 17.00 uur.

Bron: KNMG.artsennet.nl