Vernieuwd kaderbesluit CCMS, specifiek besluit revalidatiegeneeskunde en opleidingsplan BETER

12/11/2015

Per 1 januari 2016 treedt naast het nieuwe landelijke opleidingsplan BETER ook een nieuw kaderbesluit CCMS en een specifiek besluit revalidatiegeneeskunde in werking.

Het nieuwe specifieke besluit sluit beter aan bij het moderne opleiden en de huidige opleidingspraktijk. De naamgeving van de themakaarten is aangepast aan het nieuwe opleidingsplan 'BETER'. Ook wordt het lijnleren specifiek benoemd in artikel B3 structuur van de opleiding en is de 'Poliklinische revalidatiebehandeling in ziekenhuis' als opleidingsonderdeel toegevoegd, waar in het oude besluit poliklinische revalidatiebehandeling voor de opleiding alleen verricht kon worden in een revalidatiecentrum. 

Om meer recht te doen aan de taken en verantwoordelijkheden van de regionale opleidingscircuits is specifiek benoemd dat de volgorde van de thema’s (blokleren) en de opleidingsonderdelen wordt bepaald door het regionale opleidingscircuit en dient te zijn vastgelegd in het lokale of regionale opleidingsplan. Ook wordt het voor aios verplicht om patiëntregistraties per themakaart per opleidingsonderdeel per opleidingsinrichting bij te houden om binnen het regionale opleidingscircuit voldoende zicht te hebben en te kunnen sturen op spreiding en contactfrequentie van diagnosegroepen.
Daarnaast is naast de 360 graden feedback een specialisme specifieke toetsing  toegevoegd namelijk de team KPB.

Momenteel wordt gewerkt aan voorbereiding voor wijziging van het specifiek besluit per 01-01-2017 waarbij de academische revalidatie zal worden toegevoegd als verplicht opleidingsonderdeel en onderdeel van een opleidingscircuit. Tevens zullen vanaf 01-01-2017 voorwaarden gesteld worden aan stageplekken met uitsluitend 1 aios (de zogenaamde soloplekken) t.a.v. de maximale duur en het moment gedurende de opleiding dat aios hier werkzaam is.  Zodra meer over deze voorgenomen wijziging bekend is, zal de VRA opleiders en opleidingsinstellingen hiervan op de hoogte brengen.