Weer een stap dichter naar de Federatie van Medisch Specialisten - Nieuwsbrief Nr.6

30/09/2014

Donderdag 18 september 2014 was een belangrijke bijeenkomst in de Domus in Utrecht waarbij vrijwel alle voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen aanwezig waren. De statuten zijn goedgekeurd evenals de verkiezingsprocedure van het bestuur van de nieuwe federatie.

De algemeen voorzitter is benoemd: Frank de Grave zal tot en met 2016 algemeen voorzitter van de federatie zijn. Ook zijn de beleidsplannen 2015 van de Raden Kwaliteit, Opleiding en Beroepsbelangen en de begroting voor 2015 vastgesteld. De voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen zullen deelname aan de federatie dit najaar positief voorleggen aan hun leden tijdens hun algemene ledenvergaderingen. 

BELANG VAN DE NIEUWE FEDERATIE: DE DOKTERS AAN ZET!
De zorg wordt ingrijpend veranderd. In het belang van goede patiëntenzorg is een sterke organisatie van en voor medisch specialisten hard nodig. Om onze invloed te houden op de inrichting van het zorglandschap hebben we nu alle medisch specialisten nodig. Een sterke belangenvereniging van en voor medisch specialisten. Een krachtig en eenduidig geluid van de medisch specialist aan de onderhandelingstafel en in de media. Daarvoor staat de nieuwe federatie van medisch specialisten waarin de wetenschappelijke verenigingen vanaf 2015 samenwerken.

Bekijk hier het filmpje over de federatie


FEDERATIEBIJDRAGE
De bijdrage aan de federatie is vastgesteld op 500 euro per praktiserend lid per jaar en is voor alle medisch specialisten gelijk. Eerder was het bedrag van 450 euro genoemd. Hierbij was de individuele dienstverlening nog niet inbegrepen. Bij de vergadering van de voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen op 3 juli is besproken om de individuele dienstverlening ook collectief mee te nemen in de federatiebijdrage, vandaar een bijdrage van 500 euro. De vergadering van september heeft daarop de bijdrage van 500 euro per jaar vastgesteld met ingang van 2015. Dit bedrag zal in de jaren 2016 en 2017 slechts verhoogd worden met het inflatiepercentage. Bij een onverhoopt tekort op de begroting, zal het bestuur van de federatie dit voorzien van concrete voorstellen om te corrigeren. Het zal echter niet leiden tot een verhoging van de contributie! Met dit voorstel stemden alle voorzitters unaniem in.

Voor medisch specialisten die nu lid zijn van de OMS en/of LAD vervalt hun huidige contributie. Bij de berekening is ervan uitgegaan dat 18.500 medisch specialisten via hun wetenschappelijke vereniging zullen meedoen. In de toekomst kan ook synergie bereikt worden op het niveau van de bureaus. Daar is nu nog geen rekening mee gehouden.

INDIVIDUELE DIENSTVERLENING
De federatiebijdrage wordt door uw wetenschappelijke vereniging geïnd, naast de contributie voor uw eigen vereniging. De wetenschappelijke vereniging wordt lid van de federatie. Er is dus geen sprake van direct lidmaatschap. Via het nieuw op te richten Kennis- en Dienstverleningscentrum wordt individuele dienstverlening aangeboden. Voor de 50 euro krijgt u:

  • Individuele en juridische dienstverlening op het gebied van beleid, arbeidsrecht en ondernemingsrecht;
  • Pakketkortingen op verzekeringen;
  • Advisering ten aanzien van groepen medisch specialisten zoals medische staven, maatschappen en verenigingen medisch specialisten in dienstverband;
  • Advisering inzake gezondheidsrecht.


KNMG
De federatie van medisch specialisten zal ook lid zijn van de KNMG. U bent dus niet als individu lid van de KNMG, maar via uw wetenschappelijke vereniging die immers deel uitmaakt van de federatie. U ontvangt thuis wel Medisch Contact.

BESTUUR VAN DE FEDERATIE
Eerder was gemeld dat het bestuur van de federatie uit zes leden zou bestaan. In september is besloten dat het bestuur uit zeven leden zal bestaan: naast de voorzitter, de vice-voorzitter en de voorzitters van de Raden Kwaliteit, Opleiding en Wetenschap, twee bestuursleden uit de Raad Beroepsbelangen: een medisch specialist vrij beroep en een medisch specialist in dienstverband. Dit zijn zulke verschillende dossiers, dat het niet door één bestuurslid te combineren is.

Namens het Presidium,
Albert Smeets